سازمان امور دانشجویان

توضیحات پروژه

شرکت ایده نگار جاذب بصورت خاص طراحی سامانه پذیرش دانشجویان غیر ایران در سازمان امور دانشجویان می باشد. این سامانه که درحال حاضر در سطح کشور فعالیت دارد بعنوان یک پروژه ملی ارائه دهنده خدمات مربوط می باشد. در حال حاضر پشتیبانی و توسع نرم افزار مذکور از جمله وظایف این شرکت می باشد.