دانشگاه تهران(آموزشگاه دهخدا)

توضیحات پروژه

این آموزشگاه از جمله مشتریان و محترم ترین آموزشگاه های زبان فارسی برای دانشجویان غیر ایرانی می باشد که با استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه طراحی شده در این شرکت ، در سطحی گشتره با بیش از هزار نفر دانشجو فعالیت دارد. ر حال حاضر پشتیبانی و توسعه نرم افزار آموزشگاه مذکور بر عهده این شرکت قرار دارد.(این نرم افزار به سامانه سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی مرتبط می باشد)