آموزشگاه زبانسرای شهر ری

توضیحات پروژه

این آموزشگاه از جمله قدیمی ترین و محترم ترین آموزشگاه های شهر ری می باشد که با استفاده از نرم افزار مدیریت آموزشگاه، این شرکت در ثطح گشترده ای با بیش از هزار فراگیر فعالیت دارد در حال حاضر پشتیبانی و توسعه نرم افزار آموزشگاه مذکور بر عهده این شرکت قرار دارد.