کتاب مبانی رایانه و برنامه نویسی به زبان C++

کتاب مبانی رایانه و برنامه نویسی به زبان C++

کتاب مبانی رایانه و برنامه نویسی به زبان C++
  download   
- نوع فایل کتاب: PDF - تعداد صفحات: 97 - حجم: 2.69 مگابایت نمایش در اندازه اصلی نویسنده: رمضان عباس نژادورزی . فصل اول، الگوریتم و فلوچارت: در این فصل تعریف الگوریتم و فلوچارت بیان شده است و حدود 50 مسئله بیان گردید که الگوریتم آن ها بیان شده و فلوچارت آن ها نیز رسم گردید. در ضمن در این فصل 42 تمرین بیان شده است که الگورینم و فلوچارت آن ها را دانشجو باید حل نماید. فصل دوم، آشنایی با زبان C++: در این فصل سطوح مختلف زبان ها، ویژگی های زبان C++، کلمات کلیدی، انواع داده ها، تعریف متغیرها، ثابت ها، مفهوم عملگرها و انواع آن ها، دستورات ورودی و خروجی و توابع کار با گرافیک C++ بیان گردیده است. در این فصل حدود 32 مثال حل شده است و حل 22 مثال در سایت آمده است. در ضمن عنوان 37 تمرین برای دانشجویان بیان گردید. فصل سوم، ساختار تصمیم و تکرار: در این فصل دستورات ساختار های تصمیم نظیر if، switch، ساختارهای تکرار نظیر for، while، do … while ، دستورات break و continue بیان گردیدند. در این فصل حدود 47 برنامه در کتاب حل شده و عنوان حدود 45 برنامه در کتاب بیان گردیده ولی حل آن ها در سایت آمده است. در ضمن این فصل دارای 39 تمرین حل نشده است که باید توسط دانشجویان محترم حل شود. فصل چهارم، توابع: در این فصل انواع توابع، پیاده سازی توابع، فراخوانی توابع، انواع ارسال پارامترها (مقدار یا ارجاع) به توابع، طول عمر و محدوده حضور متغیرها، توابع inline، چند ریختی، تعریف آرگومان های اختیاری و توابع بازگشتی بحث گردیده است. در این فصل حدود 30 برنامه در کتاب حل گردیده و عنوان حدود 38 برنامه در کتاب بیان گردیده، اما حل آن ها در سایت آمده است. در ضمن حدود 27 برنامه دیگر به عنوان تمرین بیان شده است که حل آن ها به دانشجویان واگذار گردیده است. فصل پنجم، آرایه ها، رشته ها و اشاره گرها: در این فصل مفهوم آرایه، تعریف آرایه های یک بعدی و دو بعدی، تعریف رشته، ورودی و خروجی رشته ها و مفهوم اشاره گر بیان گردیده است. در این فصل حدود 25 برنامه در کتاب حل گردیده است که برخی از برنامه های از چندین بخش تشکیل شده اند. عنوان حدود 29 برنامه در کتاب آمده، ولی حل آن ها را می توانید از سایت بگیرید. در ضمن حدود 42 برنامه به عنوان تمرین آمده است که دانشجویان محترم بایدآن ها را حل کنند. فصل ششم، ساختمان ها، کلاس ها و وراثت: در این فصل مفهوم ساختمان، پیاده سازی ساختمان، مفهوم کلاس، نمونه سازی از کلاس، وراثت در کلاس و پیاده سازی مجدد عملگرها بیان گردیده است و حدود 30 مسئله در کتاب حل شده است. حل حدود 5 تمرین در سایت آمده است و در ضمن عنوان حدود 15 تمرین در حد پروژه در کتاب آمده است که حل آن ها به دانشجویان واگذار شده است.
پشتیبان ایده نگار جاذب
ایده نگار جاذب © 2018
Rolex ghost, ghost king, di water points belong to replica watches uk different series.Each represents meaning are swiss replica watches also different.Wearing different wrist can give a person the replica watches uk feeling of different, if you are wearing the water of rolex replica the ghost, noticed that people would think you like classic, but if you wear a di tong, usually people will think you more tasteful.
dresovi za nogometTricou de fotbalfutball mez szettFótboltatreyjur